ХЕС Маврово

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Ѓорѓи Божиноски Директор    
Ејуп Бекири Технички Директор    
Зоран Илиевски Раководител на Служба за производство    
Сашо Јовановски Раководител на Служба за правни и општи работи    
Гоце Палазов Раководител на Служба за финансиско и комерцијално работење    
ХЕС МАВРОВО-ГОСТИВАР   contact@elem.com.mk 042 215 000

 

Мавровскиот хидроенергетски систем со трите централи ХЕ “Вруток”, ХЕ “Равен” и ХЕ “Врбен” и со вкупна акумулација од 277 милиони m3 вода, претставува еден од најголемите и најсложените во македонскиот електроенергетски систем.

Во вкупната инсталираност на хидрокапацитетите во земјава овој систем учествува со 42 отсто.