KXE Manastir

  STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

 

 

Pece  Matevski

u.d. Drejtor

 

 

Dragi Krstev

Ndihmës drejtor në Sektoritn për çështje juridike, të kuadrit dhe të përgjithshme

 

 

Vasko Duli

Ndihmës drejtor në Sektorin për çështje komerciale

 

 

 

Drejtor i NjP Termocentrali

 

 

Zoran Najdovski

Drejtor teknik i NjP Minierat

 

 

Dragi Çalldarov

Udhëheqës teknik i Minierës Suvodoll

 

 

Metodija Kunovski

Marrëdhënie me publikun 

metodija.kunovski@elem.com.mk

047 206 296

Vllado Kotevski 

Ndihmës drejtor në Sektorin për çështje ekonomiko-financiare

 

 

Atanas Tabakovski

Ndihmës drejtor në Sektorin për investime, zhvillim dhe projektim

 

 

Igor Micevski

Udhëheqës i Shërbimit për kontroll të cilësisë

 

 

Kire Klimevski

Udhëheqës i Shërbimit për siguri teknike

 

 

KXE  MANASTIR

 

        rekbitola@elem.com.mk

047 206 211

Termocentrali, aktiviteti kryesor i të cilit është prodhimi i energjisë elektrike dhe thëngjillit, është më i madhi në sistemin e elektroindustrisë maqedonase dhe përbëhet prej dy njësive prodhuese: NjP Minierat (“Suvodol” dhe “Brod Gneotino”) dhe NjP Termocentrali.

Prodhimi në kombinat ka filluar në vitin 1980, me gërmimin e dheut nga sistemi i parë BTO (EShD) (ekskavator, shirit, depozitues), ndërsa kilovat-orët e para të energjisë elektrike u fituan në vitin 1982, kur nisi me punë blloku i parë nga tre blloqet e centralit elektrik. KXE “Manastir” siguron mbi 72 përqind pjesmarrje në prodhimin e përgjithshëm të energjisë elektrike në sistemin elektroenergjetik në vend.