РЕК Битола

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Пеце Матевски в.д. Директор    
Драги Крстев Помошник-директор на Сектор за правни, кадровски и општи работи    
Васко Дули Помошник-директор на Сектор за комерцијални работи    

 

Директор на ПЕ Термоелектрана    

Зоран Најдовски

Технички директор на ПЕ Рудници    
Драги Чалдаров Технички раководител на Рудник Суводол    
Методија Куновски Односи со јавност  metodija.kunovski@elem.com.mk 047 206 296
Владо Котевски  Помошник-директор на Сектор за економско-финансиски работи    
Атанас Табаковски Помошник-директор на Сектор за инвестиции, развој и проектирање    
Игор Мицевски Раководител на Служба за контрола на квалитет    
Кире Климевски Раководител на Служба за техничка сигурност    
РЕК БИТОЛА   rekbitola@elem.com.mk 047 206 211

 

Комбинатот чија основна дејност е производство на електрична енергија и јаглен е најголем во системот на македонското електростопанство и е составен од две производствени единици: ПЕ Рудници („Суводол” и „Брод Гнеотино“) и ПЕ Термоелектрана.

Производството во комбинатот е започнато во 1980 година, со ископ на јаловина од првиот БТО систем (багер, трака, одлагач), а првите киловат – часови електрична енергија се добиени во 1982 година кога во работа е пуштен првиот од трите блока на електраната. РЕК “Битола” овозможува над 72 отсто учество во вкупното производство на електрична енергија во домашниот електроенергетски систем.