ХЕ Тиквеш

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција Email адреса Телефон
Ѓоко Ташев Директор gjoko.tasev@elem.com.mk 043 421 000
Трајче Тефов Технички директор trajce.tefov@elem.com.mk 043 421 004
Илија Пемов Раководител на служба за производство ilija.pemov@elem.com.mk 043 421 001
Родна Цуцулова Раководител на служба за правни и општи работи rodna.cuculova@elem.com.mk 043 421 002
Сузана Василевска Митревска Раководител на служба за финансиски и комерцијални работи suzana.v.m@elem.com.mk 043 421 009
ХЕЦ ТИКВЕШ 043 445 245

 

ХЕ “ТИКВЕШ” е лоцирана на Црна Река, околу 27 km низводно од нејзиното влeвање во р. Вардар во близина на Кавадарци.

ХЕ “ТИКВЕШ” е проектирана и изведена со инсталирана моќност од 92 MW и годишно производство од 184 GWh.