ХЕС Маврово

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција Email адреса Телефон
Ѓорѓи Божиноски Директор georgi.bozinoski@elem.com.mk 070 271 565
042 223 101
Ејуп Бекири Технички Директор ejup.bekiri@elem.com.mk 070 359 847
042 223 102
Зоран Илиевски Раководител на Служба за Производство zoran.ilievski@elem.com.mk 076 271 961
042 223 131
Сашо Јовановски Раководител на Служба за правни и општи работи saso.jovanovski@elem.com.mk 078 234 398
042 223 116
Гоце Палазов Раководител на Служба за финансиско и комерцијално работење goce.palazov@elem.com.mk 075 487 686
042 223 132
ХЕС МАВРОВО-ГОСТИВАР 042 215 000

 

Мавровскиот хидроенергетски систем со трите централи ХЕ “Вруток”, ХЕ “Равен” и ХЕ “Врбен” и со вкупна акумулација од 277 милиони m3 вода, претставува еден од најголемите и најсложените во македонскиот електроенергетски систем.

Во вкупната инсталираност на хидрокапацитетите во земјава овој систем учествува со 42 отсто.