РЕК Битола

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција Email адреса Телефон
Златко Ќурчиевски Директор zlatko.kurcievski@elem.com.mk 047 206 200
Драги Крстев Помошник директор на Сектор за правни, кадровски и општи работи dragi.krstev@elem.com.mk 047 206 209
Васко Дули Помошник директор на Сектор за комерцијални работи vasko.duli@elem.com.mk 047 206 291
Борче Чавдаровски Директор на ПЕ Термоелектрана borce.cavdarovski@elem.com.mk 047 206 300
Страшо Маневски Технички директор на ПЕ Рудници straso.manevski@elem.com.mk 047 206 602
Драги Чалдаров Технички раководител на Рудник Суводол dragi.caldarov@elem.com.mk 047 206 729
Методија Куновски Односи со јавност metodija.kunovski@elem.com.mk 047 206 296
Владимир Талевски Раководител на Рудник Брод – Гнеотино 047 212 744
Јасмина Димитровска Помошник директор на Сектор за економско-финансиски работи jasmina.dimitrovska@elem.com.mk 047 206 448
Кире Видимче Помошник директор на Сектор за инвестиции, развој и проектирање kire.vidimce@elem.com.mk 047 206 232
Игор Мицевски Раководител на Служба за контрола на квалитет igor.micevski@elem.com.mk 047 206 361
Кире Климевски Раководител на Служба за техничка сигурност kire.klimevski@elem.com.mk 047 206 383
РЕК БИТОЛА 047 206 211

 

Комбинатот чија основна дејност е производство на електрична енергија и јаглен е најголем во системот на македонското електростопанство и е составен од две производствени единици: ПЕ Рудници („Суводол” и „Брод Гнеотино“) и ПЕ Термоелектрана.

Производството во комбинатот е започнато во 1980 година, со ископ на јаловина од првиот БТО систем (багер, трака, одлагач), а првите киловат – часови електрична енергија се добиени во 1982 година кога во работа е пуштен првиот од трите блока на електраната. РЕК “Битола” овозможува над 72 отсто учество во вкупното производство на електрична енергија во домашниот електроенергетски систем.

Со отворање на рудникот за јаглен „Брод Гнeoтино“ во 2009 година се проценува дека работниот век на оваа електрана ќе биде продолжен за најмалку 15 години.