Затвори
Тендери

Почетна Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ


Парк на ветерни електрани „Богданци“
Главна цел на пилот- проектот, прв од ваков вид во Македонија е да ја спроведе предвидената законска процедура за изградба на парк на ветерни електрани и да претставува позитивен сигнал за сите заинтересирани инвеститори. Во 2009 година за време на подготовката на физибилити студијата од фирмата Инфрастракчар Проџект Фасилитис се обработуваа и резултатите од мерењата и се избираше најповолна локација за градба на парк на ветерни електрани. Во рамките на проектот во август 2009 АД ЕЛЕМ инсталираше дополнителни четири мерни станици.

При изборот за најповолна локација беше земена во предвид близината на пристапните патишта до паркот, можноста за мрежно поврзување, сопственоста на земјиштето, карактеристиките на ветрот што беа добиени од анализата на мерните резултати. Одлуката за изградба на парк на ветерни електрани „Богданци“ е донесена токму врз основа на тие показатели што претставуваат добри услови за изградба на парк на ветерни елктрани.

Паркот на ветерни електрани „Богданци“ ќе биде лоциран на територијата на општината Богданци, со вкупна инсталирана моќност од 36,8 MW и планирано годишно производство на електрична енергија од околу 100 GWh.

МХЕ „Бошава“
АД ЕЛЕМ изработи предфизибилити студија за реконструкција на постоечките објекти на Водостопанство „Тиквеш“за имплементација на четири нови мали хидроцентрали на реката Бошава.Во студијата се разработени и моделите за финансирање, со акцент на моделот јавно приватно партнерство. Резултатите укажуваат на хидропотенцијал од 5899 kW и годишно производство од 23 995 MWh. Студијата ја презентира и економската исплатливост на проектот, а претставува основа за Водостопанство „Тиквеш“ да избере приватен партнер во согласност со Законот за концесии и други видови Јавно приватно партнерство.

ПАХЕ „Ташмаруниште“
Во согласност со потребите за израмнување на дневниот дијаграм на потрошувачка и идентификуваните можни локации за ПАХЕ во Македонија, АД ЕЛЕМ направи проектна задача за изработка на предфизибилити студија за ПАХЕ „Ташмаруниште“. Паралелно со проектната задача беше распишан тендер за избор на најповолен понудувач – проектант за ПАХЕ „Ташмаруниште“.

Соларни електрани
Во 2009 година беше изработен проспект како прва проектна идеја за отпочнување анализи за искористување на сончевата енергија во систем од голем размер со термален принцип. Како потенцијална локација за концентрирачки термодинамички систем за генерирање на пареа беше избран рудникот „Суводол“, во непосредна близина на РЕК „Битола“.  Со изработената проектна задача се предвидуваат две можни варијанти: хибрид соларна енергија и јаглен со РЕК „Битола“ или независна електрана од 50 MW.

solarni

Проектната задача претставува основа за избор на проектант кој треба да изработи физибилити студија за соларна електрана. Минатата година аплициравме и за грантови средства од европските фондови за Западен Балкан за изработка на физибилити студијата.

Паралелно аплициравме и до шпанската Влада за одобрување на грантови средства за изработка на физибилити студија.

КОГЕНЕРАЦИЈА 


Реконструкција на турбоагрегатите во подружница „Енергетика“
АД ЕЛЕМ ги проширува своите активности на полето на когенеративни постројки, изнаоѓајќи притоа енергетски ефикасни решенија за индустриските потрошувачи. Во 2009 година беше реализиран договорот со изведувачот „АЛСТОМ“ од Хрватска и беа реконструирани и пуштени во употреба два турбоагрегата во подружницата „Енергетика“ во Скопје. 

Контакт

АД "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА"
11. Октомври 9
1000 Скопје
Република Македонија

e-mail:contact@elem.com.mk

Енергетска мапа

energetska_mapa

За нас

Производство

Животна средина

Инвестирање

Општествена одговорност

Контакт