ДИРЕКЦИЈА

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција Email адреса Телефон
Драган Миновски Генерален Директор dragan.minovski@elem.com.mk 02 3149 121
Фатмир Лимани Заменик на генерален директор fatmir.limani@elem.com.mk 02 3149 190
Ѓорѓи Михаилов Директор за правни и општи работи gjorgji.mihailov@elem.com.mk 02 3149 123
Добрила Стефановска Директор за финансиски работи dobrila.stefanovska@elem.com.mk 02 3149 231
Иван Трпески Директор за развој и инвестиции ivan.trpeski@elem.com.mk 02 3149 101
Благојче Трповски Директор за производство на електрична енергија blagojche.trpovski@elem.com.mk 02 3149 131
Марјанчо Николов Директор за комерцијални работи marjancho.nikolov@elem.com.mk 02 3149 232
Љубчо Кижевски Помошник директор за производство на електрична енергија
од термоелектрани и производство на јаглен
ljubco.kizevski@elem.com.mk 02 3149 274
Дарко Мицкоски Помошник директор за производство на електрична енергија од ХЕЦ и управување со производствени капацитети darko.mickoski@elem.com.mk 02 3149 261
Јасминка Аневска Односи со јавност jasminka.anevska@elem.com.mk 02 3149 184
Билјана Николова Раководител на Оддел за нормативни работи и органи на друштвото biljana.nikolova@elem.com.mk 02 3149 256
Владимир Славковски Раководител на Оддел за план и анализа vladimir.slavkovski@elem.com.mk 02 3149 182
Невенка Јакимова-Филиповска Раководител на Оддел за развој nevenka.jakimova.filipovska@elem.com.mk 02 3149 166
Александар Колевски Раководител на Служба за контрола и обезбедување aleksandar.kolevski@elem.com.mk 02 3149 173
Пријавница ДИРЕКЦИЈА НА АД ЕСМ 02 3149 149