ХЕ Луково Поле

 

Воведен Извештај-Брана Луково Поле и довод на Корабски води и МХЕЦ Црн камен

 

 

Проектна задача – Брана Луково Поле и довод на Корабски води и МХЕЦ Црн камен