ХЕ Бошков Мост

Извештај за пред-конструктивен еколошки мониторинг – ХЕЦ Бошков Мост -пролетен аспект
Извештај за пред-конструктивен еколошки мониторинг – ХЕЦ Бошков Мост – зимски аспект
Извештај за пред-констурктивен еколошки мониторинг- ХЕЦ Бошков Мост – есенски аспект
Извештај за пред-конструктивен еколошки мониторинг – ХЕЦ Бошков Мост – летен аспект
Годишен извештај за пред-констурктивен мониторинг на животната средина – ХЕЦ Бошков Мост
Годишен извештај за пред-конструктивенмониторинг на биодивезитет – ХЕЦ Бошков Мост
ХЕ Бошков Мост_Не-техничко резиме
ХЕ Бошков Мост_План за вклучување на засегнатите страни
ХЕ Бошков Мост-Рамка за стекнување со земјиште и компензација
ХЕ Бошков Мост_Акционен план за животна средина и социјални аспекти
Студијата за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти на проектот ХЕ Босков Мост