Структура

ПОДРУЖНИЦИ


 
ДРУШТВА НА АД Електрани на Македонија


АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје е основач на Друштва со ограничена одговорност основани од едно лице и тоа:

  1. Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт, ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ – Скопје, основано 2012 година кон кое се соединија ДУТ Молика ДООЕЛ – Битола и ДУТ Попова Шапка ДООЕЛ – Тетово од 01.11.2012 година;
  2. ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ – Скопје, кое е основано во 2009 година;
  3. Фабрика за опрема и делови ФОД ДООЕЛ – Новаци, АД ЕЛЕМ – Скопје, основано во 1997 година;
  4. Фабрика за одржување, ремонт и транспорт ФОРТ ДООЕЛ – Осломеј, АД ЕЛЕМ – Скопје, основано во 1996 година;