Контакт

АД “Електрани на Македонија”

ДИРЕКЦИЈА

 • Кабинет на генерален директор
  Тел:    02/3149–121
  Факс: 02/3149-100
 • Сектор за правни и општи работи
  Тел:    02/3149–278
  Факс: 02/3149-176
 • Сектор за развој и инвестиции
  Тел:    02/3149–101
  Факс: 02/3224-492
 • Сектор за финансиски работи
  Тел:    02/3149–231
  Факс: 02/3149-160
 • Сектор за комерцијални работи
  Тел:    02/3149–232
  Факс: 02/3149-125
 • Сектор за производство на електрична енергија
  Тел:    02/3149–131
  Факс: 02/3113-570

 • Адреса:

  11. Октомври 9, 1000 Скопје
  Република Македонија
  факс: 02/3149-176
  E-mail: contact@elem.com.mk


ПОДРУЖНИЦИ

 • ХЕС Маврово – Гостивар
  Тел:    042 215 000
  Факс: 042 213 300
 • ХЕС Црн Дрим
  Тел:    046 785 400
  Факс: 046 781 173
 • ХЕЦ Тиквеш – Кавадарци
  Тел:    043 445 245
  Факс: 043 445 155
 • ХЕЦ Треска – Скопје
  Тел:    02 3248 840
  Факс: 02 3220 138
 • РЕК Битола – Новаци
  Тел:    047 206 211
  Факс: 047 282 700
 • РЕК Осломеј – Осломеј
  Тел:    045 259 802
  Факс: 045 258 755
 • Енергетика – Скопје
  Тел:    02 3104 888
  Факс: 02 3104 876
 • Информации од јавен карактер:
  Мирче Котевски
  Тел: 02 3149 102
ПРАТИ НИ ПОРАКА