THIRRJE РËР KONSULENT PËR MBIKQYRJE MBI NDËRTIMIN

SHA Centralet Elektrike të Maqedonisë së Veriut shpall

 

THIRRJE për KONSULENT për MBIKQYRJE MBI NDËRTIMIN

për projektin

CENTRALI ELEKTRIK FOTOVOLTAIK OSLLOMEJ – 10 MW

SHA CEM iu bën thirrje të gjithë të interesuarve të paraqiten në portalin për e-furnizime të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (ecepp.ebrd.com). Të gjithë kompanitë duhet të regjistrohen në ECEPP në linkun që vijon: https://ecepp.ebrd.com/respond/SXF6SC5HN3 dhe të shprehin interesimin e tyre mbi këtë projekt. Furnizimi dhe evaluimi do të kryhen sipas rregullave të BERZH. Kushtet e plota për pjesëmarrje janë të përfshira në dokumentet e bashkëngjitura në platformë. Konsulentët e ardhshëm mund të kërkojnë sqarime dhe informacione shtesë përmes platformës ECEPP.