Постапки со квалификациски систем

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-204/2018/КС2 за набавка на лежишта за подружниците на АД ЕЛЕМ


Број: 01-204/2018 КС2
Датум: 30/11/2020
Контакт: emil.pecakov@elem.com.mk

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-111/2018/КС1 за набавка на Нисконапонски прекинувачи, моторни контактори, заштитни моторни склопки, помошни (управувачки) контактори, за потребите на “АД ЕЛЕМ“ Скопје


Број: 01-111-2018
Датум: 31/12/2020
Контакт: ljupce.ristevski@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр.01-200/2018 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-200/2018
Датум: 01/02/2018
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-121/2017 за прибирање на понуди за набавка на масло за горење,мазут М1


Број: 01-121/2017
Датум: 27/10/2017
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Набавка на масло за горење,мазут М1


Број: 01-92/2017
Датум: 21/09/2017
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk