ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА

Јагленово наоѓалиште  „Живојно“ се планира да се реализира од 2018 до 2024 година. Вредноста на инвестициското вложување е околу 104 милиони евра. Главниот рударски проект за отворање и експлоатација на јагленот од наоѓалиштето „Живојно“ со примена на подземна технологија се изработува и се очекува да заврши годинава. Во фаза на подготовка се и студиите за оправданост на концесиите за експлоатација на јаглен од наоѓалиштето „Живојно“за подземна […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2015 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2015 ГОДИНА

АД „Електрани на Македонија“, во 2015 година, во целост реализира два капитални енергетски проекта со вкупна вредност од 92,1 милиони евра, и ги продолжи подготвителните активности за други значајни проекти што ќе се реализираат во наредниот период. За првпат, во Република Македонија е изграден капацитет кој го користи ветерот како погонска сила, паркот на ветерни електрани „Богданци“, а завршен е и сложениот зафат за ревитализација […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ Во февруари 2014 година заврши изградбата на Паркот на ветерни електрани „Богданци“, прв ваков објект во Република Македонија, што ќе го користи ветерот како погонска сила за производство на електрична енергија. Подигнувањето и монтажата на ветерниците на локацијата Ранавец заврши на 20 февруари со што и официјално е заокружена најтешката фаза од изградбата која траеше 76 дена. Кон крајот на март 2014 година […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2013 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2013 ГОДИНА

АД „Електрани на Македонија“ во текот на 2013 година го продолжи трендот на инвестирање во значајни проекти за подобрување и за модернизација на постоечките капацитети, како и изградба на нови. Вкупната сума на инвестирани средства, како за реализираните така и за започнатите проекти, изнесува над 170 милиони евра.  ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ  Ревитализација и модернизација на ТЕ „Битола“ Во 2013 година беше изведен зафатот за модернизација на котелскиот […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2012

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2012

АД „Електрани на Македонија“ ги продолжува своите инвестициски активности за подобрување и за модернизација на постојните капацитети, а паралелно течат подготовките за изградба на нови производствени капацитети.  Во 2009 година го започнавме  најголемиот инвестициски циклус од постоењето на компанијата со сума од 37 милиони евра, која во наредната година прерасна во 50 милиони евра. Трендот продолжи и во 2011 година, со сума од приближно 61 […]

ПОВЕЌЕ

Реализирани инвестиции во 2012 година

Реализирани инвестиции во 2012 година

ХЕ СВ. ПЕТКА На 1 август 2012 година беше пуштена во функција ХЕ „Света Петка“ со која целосно се искористува хидропотенцијалот на реката Треска. Во изградбата на хидроелектраната искористени се висококвалитетни градежни материјали и најмодерна техника и технологија со што се обезбедува високотехнолошко ниво на опременост, минимални трошоци за одржување, сигурен систем  и висока стапка на искористеност. Тешката пристапност и суровост на теренот, како и ограниченоста […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2011 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2011 ГОДИНА

Во текот на 2011 година ЕЛЕМ инвестираше околу 61,1 милиони евра. Позначајните инвестициски вложувања се одвиваа на следниот начин: Рудници РЕК „ Битола“ Модернизација и ревитализација на агрегатите во РЕК „Битола“ Во најголемиот комбинат за производство на електрична енергија РЕК „Битола“ се реализира инвестицискиот проект за модернизација на агрегатите, што воедно е и најголемата инвестиција од изградбата на Комбинатот, вредна 56 милиони евра. Овој значаен […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

АД „Електрани на Македонија“ во текот на 2010 година активно ги продолжи своите инвестициони активности  за подобрување и модернизација на постојните капацитети, а започна и со подготовки за изградба на нови производствени капацитети. Со оглед на тоа што во 2009 година, АД ЕЛЕМ го започна најголемиот инвестициски циклус од постоењето на компанијата, во текот на цела 2010 година продолжи трендот на инвестирање и реализација на […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

Инвестициите во 2009 година се за проекти што се започнати и завршени во тековната година, но и за проекти што се во завршна фаза на реализација. Во 2009 година АД ЕЛЕМ инвестираше околу 37 милиони евра во следните проекти: Површински коп „Брод-Гнеотино“ Во околината на нашиот најголем енергетски капацитет РЕК „Битола“ се наоѓа површинскиот коп „Брод-Гнеотино“. Со експлоатацијата на копот се продолжува работниот век на ТЕ […]

ПОВЕЌЕ